ESPERANTO  -   DEUTSCH  -  ENGLISH  -  ESPAÑOL  -  FRANÇAIS  -  ITALIANO  
  MAGYARUL  -   PORTUGUÊS  -  NEDERLANDS - OCCITAN - CATALÀ

LIBERO POR LA LINGVOJ

www.liberoporlalingvoj.cjb.net 

raporto pri la 6a Monda Socia Forumo 2006

Estas rajto de ĉiu homo

                                sin esprimi estante komprenata

   kaj                          kompreni tion, kion oni al li au ŝi diras,

                           per lingvo de la propra gento au regno,estas rajto de ĉiu gento kaj de ĉiu regno

                             libere uzadi sian propran lingvon

                               kaj postuli por tiu lingvo tian saman respektadon

                               kiel por la t. n. lingvoj « grandaj »


                    sen altrudo de lingvo fremda

perforte au per uzo de pli subtilaj formoj de premado.Se ankau vi volas kune kun ni batali por la libereco de la lingvoj,

             kontraŭstari  humiligadon kaj diskriminacion prolingvajn,

             defendadi la lingvojn en danĝero de malapero aŭ fuŝiĝado,


    aliĝu al la asocio                               LIBERO POR LA LINGVOJ

statuto

legu pli

preseblaj dokumentoj

raporto pri la 6a Monda Socia Forumo 2006

raporto pri la 5a Monda Socia Forumo 2005

www.liberoporlalingvoj.int.ms

liberoporlalingvoj@yahoo.fr

(33)386954441 Francio; (55) 13-3467-4702 Brazilo

12, rue Blanqui, FR 33150 CENON, Francujo

Pĉk. BORDEAUX 1289619 D
  

 Enlanda kontidentiga numero (RIP) : 20041 01001 1289619D022 55
 Internacia kontidentiga numero :  FR29 2004 1010 0112 8961 9D02 255
BIC-kodo: PSSTFRPPBOR

Oni alighas al la Asocio  per pagado de unufoja kotizo je minimume 20 € ( 400 € por asocioj kaj aliaj nur-juraj personoj)
[en landoj ekster
Aŭstralio, Okcidenta Eŭropo, Kanado, Usono kaj Nov-Zelando la minimumo estas duono de tio (10 €)
kaj tie por junuloj
ĝis dudek kvin jaroj kaj studentoj nur kvarono (5 €)];
tiuj ali
ĝantoj, kiuj tion povas, estas petataj pagi pli multon, respektive multoble tiomon.

 

 

NI PETAS VIAN HELPON    POR TRADUKADO  AL VIA PROPRA NACIA LINGVO 
DE
ĈI TIU PAGHO (almenau de  ĉi tiu, sed  eble, se vi estos tiel helpema, ankaŭ de iuj pliaj)